Για μια ανοιχτή, μαζική και με χρονική διάρκεια καμπάνια ενάντια στα κέντρα κράτησης προσφύγων και μεταναστών με στόχους: το κλείσιμο των κέντρων κράτησης, την κατάργηση της μακρόχρονης κράτησης προσφύγων και μεταναστών σε κέντρα κράτησης και αστυνομικά τμήματα, την άμεση χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων από εμπόλεμες περιοχές (π.χ. πρόσφυγες από τη Σύρια), και την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κράτησης ιατρικών και νομικών φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και αλληλέγγυων συλλογικοτήτων. Η καμπάνια είναι ανοιχτή σε κάθε πολιτικό και κοινωνικό χώρο, αλλά και ευαίσθητο απέναντι στο ζήτημα πολίτη, συμπεριλαμβάνει προσφυγικές και μεταναστευτικές οργανώσεις, αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συλλογικότητες και στέκια, συγκροτείται πανελλαδικά, απευθύνεται στο διεθνές κίνημα, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου και της Βόρειας Αφρικής, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης και, παράλληλα, οικοδομεί προϋποθέσεις κινηματικής δράσης, δεν λειτουργεί «διά αντιπροσώπων», αλλά με συνελευσιακή διαδικασία, με στόχο τη δημιουργία ανοιχτών πρωτοβουλιών τουλάχιστον στις περιοχές που υπάρχουν κέντρα κράτησης.

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣΑνοιχτό Κάλεσμα σε συνέλευση για την έναρξη μιας ανοιχτής, μαζικής και με χρονική διάρκειας καμπάνια ενάντια στα Κέντρα Κράτησης Προσφύγων
Δευτέρα 4/11 στις 4μ.μ. στο Πολυτεχνείο Κτίριο Γκίνη

Για μια ανοιχτή, μαζική και με χρονική διάρκεια καμπάνια ενάντια στα Κέντρα Κράτησης Προσφύγων

Επιδιώκουμε την οργάνωση μιας καμπανιάς με στόχους: Το κλείσιμο των κέντρων κράτησης, την κατάργηση της μακρόχρονης κράτησης προσφύγων σε κέντρα και αστυνομικά τμήματα, τη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές (με πρώτους όσους φτάνουν από τη Σύρια), την ελεύθερη πρόσβαση στα κέντρα κράτησης κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων, ιατρικών και νομικών φορέων, ΜΚΟ, καθώς και αλληλέγγυων συλλογικοτήτων.

Θεωρούμε ότι αυτή η καμπάνια πρέπει να είναι ανοιχτή σε κάθε πολιτικό και κοινωνικό χώρο, αλλά και ευαίσθητο απέναντι στο ζήτημα πολίτη, να συμπεριλαμβάνει μεταναστευτικές και προσφυγικές οργανώσεις, αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συλλογικότητες και στέκια, να συγκροτείται πανελλαδικά, να απευθύνεται στο διεθνές κίνημα, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου και της Βόρειας Αφρικής, να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα θεσμικής παρέμβασης και, παράλληλα, να οικοδομεί προϋποθέσεις κινηματικής δράσης, να μη λειτουργεί «διά αντιπροσώπων», αλλά με συνελευσιακή διαδικασία με στόχο τη δημιουργία ανοιχτών πρωτοβουλιών τουλάχιστον στις περιοχές που υπάρχουν κέντρα κράτησης.
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣFor an open, massive and long-lasting campaign against Refugee Detention Centers

We endeavor to organize a campaign with the following goals: to shut down detention centers, to forbid long-term detention of refugees in camps and police cells, to grant political asylum to refugees coming from war zones (first of all the ones from Syria), to obtain free access to detention centers for social and political organizations, medical and legal organizations, NGOs and solidarity groups.    
We believe that this campaign should be open to all political and social spaces and to every citizen aware of this issue, to include immigrant and refugee organizations, anti-racist and anti-fascist groups and spaces, to be formed at national level, to address the international movement, especially the movements of southern Europe and of north Africa, to take advantage of any possibility of institutional intervention and to build conditions for movemental action, not to function through “representatives” but through assemblies in order to create open initiatives at least in the areas where detention centers are located.   

OPEN INITIATIVE AGAINST CONCENTRATION CAMPSPour une campagne ouverte, massive et durable contre les Centres de Détention de Réfugiés. 

On s’efforce d’organiser une campagne dont les buts sont les suivants : fermer les centres de détention, interdire la détention de longue durée de réfugiés dans des camps et des cellules de la police, octroyer l’asile politique aux réfugiés provenant de régions en guerre (premièrement à ceux qui viennent de la Syrie), obtenir l’accès libre aux centres de détention pour les organisations sociales et politiques, les organisations d’aide médicale ou légale, les ONG et les groupes solidaires.
On croit que cette campagne doit être ouverte à chaque espace politique et social, et à chaque citoyen sensibilisé à ce sujet, inclure des organisations d’immigrés et de réfugiés, des organisations et des collectifs antiracistes et antifascistes, être formée au niveau national et s’adresser au mouvement international, surtout celui de l’Europe du sud et de l’Afrique du nord, saisir toutes les occasions d’intervention institutionnelle et, au même temps, construire les conditions pour l’activisme, ne pas fonctionner par représentation mais par assemblées qui visent à la création des initiatives ouvertes, au moins dans les régions où les centres de détention sont situés.

INITIATIVE OUVERTE CONTRE LES CAMPS DE CONCENTRATION

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου